SKYTTELAUG

Retur til vedtægter

SKYTTELAUGETS VEDTÆGTER

§ 1.      SKYTTELAUGET under Haslev-Faxe Garderforening er stiftet 25. februar 1980

§ 2.      SKYTTELAUGET er via Haslev-Faxe Garderforening medlem af De Danske Garderforeninger og selvstændigt tilsluttet DGI.

§ 3.      SKYTTELAUGET’s formål er at udbrede kendskabet til skydning formidlet af:

A: Skydeudvalget oprettet af De Danske Garderforeningers præsidium

og

B: DGI.

      Endvidere at deltage i skydekonkurrencer mod andre foreninger i De Danske Garderforeningers fællesskydninger og/eller ved lokale arrangementer.

§ 4.      Som medlemmer kan optages enhver, som i forvejen er medlem af Haslev-Faxe Garderforening.

Medlemskab i SKYTTELAUGET er kontingentfrit.

§ 5.      SKYTTELAUGET ledes af et udvalg på 3 medlemmer, der alle udpeges af foreningens bestyrelse, ligesom foreningens bestyrelse bestemmer, hvilket af udvalgets 3 medlemmer der skal fungere som SKYTTELAUGET’s leder.

Foreningens kasserer er medlem af SKYTTELAUGET’s ledelse og fungerer som laugets regnskabsfører.

§ 6.      SKYTTELAUGET’s leder deltager – såfremt han ikke i forvejen er medlem af foreningens bestyrelse – i samtlige bestyrelsesmøder, ligesom han på foreningens ordinære generalforsamling aflægger beretning for SKYTTELAUGET’s arbejde i det forløbne år.

§ 7.      Over SKYTTELAUGET’s beslutninger og aktiviteter fører en af laugsledelsen udpeget medlem en “protokol”, som også skal indeholde en fortegnelse over de af lauget indkøbte våben, disses numre og placering.

§ 8.      SKYTTELAUGET foretager fælles indkøb af ammunition til såvel 15 m som 200 m bane. Eventuelle fremtidige indkøb af våben finansieres igennem Haslev-Faxe Garderforening efter indstilling af SKYTTELAUGET’s ledelse.

§ 9.      Medlemmernes køb af ammunition hos SKYTTELAUGET sker til en enhedspris for henholdsvis 15 m. og 200 m. bane.

§ 10.     Driften af SKYTTELAUGET skal hvile i sig selv ved at overskuddet ved salg af ammunition til medlemmerne skal finansiere køb af skiver, ny ammunition samt præmier til lokale skydekonkurrencer. Eventuelt over- eller underskud henføres til regnskabet for Haslev-Faxe Garderforenings regnskab i en særskilt post.

§ 11.     SKYTTELAUGET’s driftsregnskab forelægges sammen med foreningens regnskab på den ordinære generalforsamling. SKYTTELAUGET’s driftsregnskab revideres af de på foreningens generalforsamling udpegede revisorer.

§ 12.     Ændringer i denne vedtægt foretages på foreningens ordinære generalforsamling efter indstilling fra SKYTTELAUGET.

            Vedtægtsændringer kan ikke finde sted uden SKYTTELAUGET’s godkendelse.

§ 13.     I tilfælde af SKYTTELAUGET’s opløsning tilfalder de af lauget tilhørende våben og ammunition Haslev-Faxe Garderforening, hvis bestyrelse derefter har den fulde ret til at disponere over effekterne og evt. at sælge dem til bedst mulig pris.

            Det ved salg fremkomne beløb tilfalder derefter ligesom SKYTTELAUGET’s kontante formue Haslev-Faxe Garderforening.

———-ooo0ooo———-

                      Disse vedtægter er sidst ændret 22. januar 2022.

Retur til vedtægter