FORENING

Retur til vedtægter

FORENINGENS VEDTÆGTER

A. Foreningens formål.

§ 1.      Haslev – Faxe Garderforenings formål er at sammenknytte og styrke det kammeratlige bånd blandt medlemmerne, hvilket søges tilvejebragt ved kulturelle, militærhistoriske og festlige sammenkomster.

De opsparede midler kan udelukkende komme foreningens medlemmer, deres ægtefæller og børn tilgode.

Foreningen er aldeles upolitisk.

 B. Medlemmerne.

§ 2.      Foreningen består af almindelige medlemmer og æresmedlemmer.

§ 3.      Almindeligt medlem kan enhver blive, der har gjort tjeneste ved Den Kongelige Livgarde. Ingen der er dømt for en i den civile straffelov vanærende handling eller som ikke kan siges at være i besiddelse af deres medborgeres agtelse, kan blive eller vedblive at være medlem af foreningen. Ved optagelsen udleveres et eksemplar af lovene.

§ 4.      Som æresmedlem kan der kun optages kongelige eller fyrstelige personer samt personer, der indtager eller har indtaget fremtrædende stillinger i hæren, flåden eller flyvevåbnet – eller på særlig måde har gjort sig fortjent af foreningen.

§ 5.      Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Regnskabsåret regnes fra 1. januar til 31. december.

§ 6.      Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent efter 2. rykkerskrivelses betalingsfrist, slettes vedkommende og kan kun optages som nyt medlem i De Danske Garderforeninger, når restancen er betalt.

§ 7.      Begæring om optagelse i foreningen sker enten ved henvendelse til bestyrelsen eller via DG. Begæringen skal indeholde fuldstændig navn, adresse og fødselsdag samt mail og telefonnummer, soldaternummer/ indkaldelsesmåned- og år. For befalingsmænd desuden hvilken stilling vedkommende har indtaget i Livgarden.

§ 8.      Medlemmer, der ved deres opførsel skader foreningen, kan af bestyrelsen foreløbig ekskluderes. Enhver eksklusion skal af bestyrelsen indankes til generalforsamlingens godkendelse.

§ 9.      Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på foreningen. Forenings-, hæders- og årgangstegn skal tilbageleveres til foreningen.

§ 10.     Afgår et medlem ved døden, drager bestyrelsen omsorg for, at der ved den kirkelige handling vil være en bårebuket, samt at foreningen eventuelt bliver repræsenteret med fane.

 C. Bestyrelsen.

§ 11.     Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, dog altid ulige antal, der vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 To revisorer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 12.     Bestyrelsen repræsenterer foreningen. Dens beslutning til foreningens fremme og dens bestemmelser til ordenens overholdelse skal i alle henseender følges. Medlemmer, der føler sig forurettede af bestyrelsen, kan klage til generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig, for så vidt 2/3 af de mødte stemmer derfor. I modsat fald står bestyrelsens beslutning ved magt.

§ 13.     Foreningens midler administreres af foreningens kasserer under ansvar overfor den øvrige bestyrelse.

Formand og kasserer tegner foreningen overfor pengeinstitut.

§ 14.     Bestyrelsen udpeger for foreningens skyttelaug en laugsledelse, som varetager laugets interesser og i øvrigt leder dette efter laugets egne godkendte vedtægter.

Ligeledes udpeger bestyrelsen en fanebærer samt en reservefanebærer for hver af foreningens faner.

§ 15.     Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

D. Generalforsamlingen.

§ 16.     På den ordinære generalforsamling, der afholdes i Faxe kommune hvert år i januar måned, afgiver bestyrelsen og skyttelauget beretning om virksomheden i det forløbne år, og det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen ud af medlemmernes midte.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinære generalforsamlinger:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Formanden for skyttelauget aflægger beretning
4. Bowlingleder aflægger beretning
5. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

§ 17.     Forslag til behandling på generalforsamlingen må, dersom de stilles af medlemmer være skriftligt indstillet bestyrelsen senest den 15. december og kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

§ 18.     Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, eller når 1/4 af medlemmerne ved skriftlig og motiveret henvendelse til bestyrelsen forlanger det.

            Alle generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen ved bekendtgørelse i GARDERBLADET og / eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.

E. Sammenkomster.

§ 19.     Selskabelige sammenkomster afholdes efter bestyrelsens skøn.

F. Opløsning.

§ 20.     Så længe foreningen tæller 20 medlemmer kan den ikke opløses og da kun, når 4/5 af foreningens samtlige medlemmer skriftligt stemmer derfor, hvis navne da indføres i forhandlingsprotokollen.

Ønskes foreningen sammenlagt med en anden garderforening, skal der på en ordinær generalforsamling være 2/3 flertal, af de fremmødte, herfor. Sker det ikke, og såfremt forslaget stadig opretholdes, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling, hvor beslutningen kan afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Foreningens eventuelle midler skal fordeles efter generalforsamlingens bestemmelse.

———-ooo0ooo———-

Foreningens vedtægter forelagt og godkendt på den stiftende generalforsamling den 22. januar 2022.

                                

Retur til vedtægter